Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Az SOS Idegenforgalmi és Vendéglátó Betéti Társaság
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A jelen Szabályzat az SOS Lakberendezési Idegenforgalmi és Vendéglátó Betéti Társaság személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatára, a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokra és elvekre, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseire, az érintett jogaira és azok gyakorlására vonatkozó szabályokat és tudnivalókat tartalmazza.

A SOS Idegenforgalmi és Vendéglátó Betéti Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatban rögzített szabályokat, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Szabályzatban, a hatályos magyar jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban rögzített szabályoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltaknak.

A jelen Szabályzat hatálya kiterjed a SOS Lakberendezési Idegenforgalmi és Vendéglátó Betéti Társaságnál folytatott minden olyan tevékenységre és folyamatra, amely során személyes adat kezelése megvalósul.

 1. Az Adatkezelő adatai
  SOS Lakberendezési Idegenforgalmi és Vendéglátó Betéti Társaság (a továbbiakban: SOS Bt. vagy Adatkezelő)

  Székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 7.
  Cégjegyzékszám: 01-06-316395,
  Adószám: 28488420-1-41,
  Képviseli: Karsai Ildikó Tímea
  Elérhetőségek: +36 70 420 4447
  E-mail cím: info@indadesig.hu
  Postacím: 1051, Budapest, Hercegprímás u. 7.
  web: http://www.indadesign.hu

Fogalmak

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 5. „adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége
  „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 6. „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 7. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 9. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 10. „felhasználó”: a http://www.indadesign.hu honlap szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, érintett.
 1. Az adatbiztonságra vonatkozó szabályok
  5.1 Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. Ezen kötelezettségek teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet kötelez, akik részére személyes adatokat továbbít.
  5.2 Az Adatkezelőnél adatkezelést végző személyek (vezető tisztségviselő, illetve a társaság tagjai), valamint az Adatkezelő megbízásából az adatkezelésben részt vevő szervezetek, és azok alkalmazottjai a személyes adatok kezelésre során kötelesek valamennyi, a jogszabályokban és a jelen Szabályzatban rögzített feltételeket és szabályokat maradéktalanul megtartani.
  5.3 Az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő különösen az alábbi intézkedéseket alkalmazza:
  – Papíralapú dokumentumok esetében a dokumentumokat jól zárható, száraz helyiségben helyezi el, az Adatkezelő részéről adatkezelést végző személy a munkavégzés befejeztével a papíralapú hordozót elzárja, jogszabály előírása esetén a személyes adatok külön, csak névvel párosított iktatószám alapján visszakereshetően kerülnek tárolásra.
  – A számítógépen, illetve digitális hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a számítógépen, laptopon, egyéb informatikai eszközökön tárolt adatokhoz csak érvényes, megfelelő időközönként cserélt, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal (felhasználói név és jelszó) lehet hozzáférni, a szerveren tárolt adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, arra kijelölt személyek férhetnek hozzá. Adatkezelő gondoskodik a folyamatos és megfelelő vírusvédelemről, megfelelő számítástechnikai eszközökkel megakadályozza az illetéktelen személyek hozzáférését személyes adatokhoz, védelmet biztosít a számítástechnikai csalás, a kémkedés, a hack-ek és egyéb támadások ellen.
  – Amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés időtartama lejárt, az érintett jogszerűen visszavonta hozzájárulását, vagy a személyes adat törlése más okból kötelező, úgy az Adatkezelő gondoskodik ezen személyes adatok végleges törléséről, megsemmisítéséről, oly módon, hogy ne legyen az adat visszanyerhető.
 2. Adatvédelmi incidens kezelése
  6.1 Az Adatkezelő részéről adatkezelést végző személy köteles az Adatkezelőn belül történt adatvédelmi incidenst haladéktalanul jelenteni az Adatkezelő vezető tisztségviselőjének. A bejelentés tartalmazza az incidens tárgyát, rövid leírását és azt, hogy az incidens érinti-e az Adatkezelő informatikai rendszerét.

  6.2 Az Adatkezelő vezető tisztségviselője – informatikai rendszert érintő incidens esetén IT szakemberrel együttműködve – megvizsgálja a bejelentést és amennyiben szükséges a bejelentőtől további adatokat kér az incidensre vonatkozóan. A következő lényeges körülmények rögzítése szükséges: az adatvédelmi incidens bekövetkezésének időpontja és helye, az adatvédelmi incidens egyéb körülményei, az adatvédelmi incidens által érintett adatok köre, mennyisége, az adatvédelmi incidenssel érintett személyek köre és száma, az adatvédelmi incidens várható hatásai, az adatvédelmi incidens megelőzésére, következményeinek enyhítésére megtett intézkedések felsorolása. Amennyiben az adatvédelmi incidens értékelése vizsgálatot igényel, az Adatkezelő vezető tisztségviselője lefolytatja a vizsgálatot. A vizsgálatnak tartalmaznia kell, hogy az adatvédelmi incidens magas kockázattal jár-e az érintettek jogaira és kötelezettségeire, milyen jellegű kockázatról van szó és szükséges-e az érintettek tájékoztatása az incidensről. Amennyiben nem szükséges az érintettek tájékoztatása, a vizsgálatnak tartalmazni kell ennek indokait is. A vizsgálatot legkésőbb a bejelentéstől számított három munkanapon belül be kell fejezni. A vizsgálat eredményétől függően az Adatkezelő vezető tisztségviselője dönt az incidens kezeléséhez szükséges intézkedésekről.

  6.3 Az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza: az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket és egyéb jogszabályban előírt adatokat. Az adatvédelmi incidens nyilvántartás pontos vezetéséről, aktualizálásáról az Adatkezelő vezető tisztségviselője gondoskodik.

  6.4 Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
  Ha a vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve és az érintettek tájékoztatása szükséges, az Adatkezelő haladéktalanul értesíti az érintetteket.
 3. Adatfeldolgozók
  A jelen Szabályzatban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:
  Tárhelyszolgáltató:
  Név: EvolutioNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
  E-mail cím: sales@domain-tarhely.net
  Web: http://www.evolutionet.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján jogosult eljárni. Az Adatfeldolgozó 2020. november 6. napját követően a részére az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban köteles rögzíteni, kezelni és feldolgozni. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján jogosult.

 1. Az érintett jogai, érvényesítésük módja

7.1 Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet a rá vonatkozó adatok kezeléséről. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait.

7.2 Az adat helyesbítéséhez való jog: Az érintett kérheti az adatának indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli az adatfeldolgozó, akkor az érintett kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését, továbbá az érintett kérheti a hiányos adatok kiegészítését.

7.3 Az adat törléséhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Nem élhet az érintett az adatok törlésére vonatkozó jogával, amennyiben az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.5 Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett az egyik fél, illetve a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges az adatkezelés ; és az adatkezelés automatizált módon történik.

7.6 Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. Az ilyen esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
7.8 Tájékoztatás az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos intézkedésekről
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a fenti 8.1-8.7 pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel megkeresheti az Adatkezelőt az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

8.2 Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

8.3 Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 1. Egyéb rendelkezések

9.1 A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

9.2 Kötelező adatkezelés (Infotörvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdés b) pontjában, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott adatkezelés) esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelő személyét, valamint az adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
Ha a kötelező adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az Adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kérésére a hatóság rendelkezésére bocsátja.

9.3 Az Adatkezelő a tervezett új adatkezelés megkezdését megelőzően felméri, hogy a tervezett adatkezelés annak körülményeire, így különösen céljára, az érintettek körére, az adatkezelési műveletek során alkalmazott technológiára tekintettel várhatóan milyen hatásokat fog gyakorolni az érintetteket megillető alapvető jogok érvényesülésére. Ha az előbbiek szerint elvégzett kockázatbecslés alapján a tervezett adatkezelés valószínűsíthetően az érintetteket megillető, valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásolja (a továbbiakban: magas kockázatú adatkezelés), az adatkezelő – az Infotörvényben meghatározott eset kivételével – az adatkezelés megkezdését megelőzően írásban elemzést készít arról, hogy a tervezett adatkezelés az érintetteket megillető alapvető jogok érvényesülésére milyen várható hatásokat fog gyakorolni (adatvédelmi hatásvizsgálat).

9.4 Az Adatkezelő bizonyos, jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, fogyasztóvédelmi eljárás, jogi eljárás szerzői, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett elérhető személyes adatait.

9.5 A jelen Szabályzatban esetlegesen nem szereplő adatkezelésekről az adat felvételekor részletes tájékoztatást ad Adatkezelő.

9.6 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Budapest, 2020. december 2.

SOS Lakberendezési, Idegenforgalmi és Vendéglátó Betéti Társaság